Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Starosta

R.Cholewa

Roman Cholewa
Starosta Łęczyński


Kontakt:
tel. 81 531 5200
e-mail: r.cholewa@powiatleczynski.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 12.00-15.00

Zakres obowiązków:

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty należy wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu Powiatu, organu administracji publicznej oraz czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a w szczególności:
1) organizowanie pracy Zarządu Powiatu i przewodniczenie jego obradom,
2) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz,
3) podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu
i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują właściwość Zarządu Powiatu,
5) składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu
w ramach upoważnienia Zarządu,
6) organizowanie pracy Starostwa,
7) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Powiatu,
8) realizacja polityki kadrowej w Starostwie,
9) udzielenie upoważnień pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania decyzji administracyjnych,
10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Starosty przepisami prawa,
11) bezpośredni nadzór nad załatwianiem spraw objętych zakresem działania Wydziałów i komórek organizacyjnych podporządkowanych Staroście, zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

Wydziałem Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Zespołem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich
Stanowiskiem ds. Kadr
Zespołem Radców Prawnych
Stanowiskiem ds. Audytu i Kontroli
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Starostę w czasie jego nieobecności zastępuje Wicestarosta.
Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna